AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Kontserni ajaloo kõige raskem aasta on lõppenud. Meid tabas rünnak kolmelt rindelt : ühelt poolt tekitas koroona pandeemia olukorra, kus vähenes samaaegselt nõudlus ja toorkala hind drastiliselt, mis viis brutomarginaali ja käibe vähenemisele. Me sisenesime kriisi kõrge finantsvõimendusega seoses hiljutiste ettevõtte ülesostudega ning pangad nõudsid agressiivselt laenuportfelli vähendamist. Kolmandaks ei suutnud ega tahtnud meie Soome endine juhtkond reageerida muutustele, mistõttu kuhjusid probleemid sealses üksuses. Kõige kolme kriisiga samaaegne tegelemine suurendas oluliselt ettevõtte kahjumit, kuna olime sunnitud tegema otsuseid, mis tavaolukorras jäänuks tegemata.

Kõige selle tulemusena vähenes kontserni käive aasta baasil 25% 58,7 miljoni euroni ( 78,7 miljonit eelmine aasta).

Lõpptulemusena saime ajaloo esimese EBITDA kahjumi summas -1,24 miljonit eurot (2,75 miljonit eelmine aasta) ning puhaskahjumit 5,1 miljonit eurot (-1,9 miljonit eurot eelmine aasta).

IV kvartali EBITDAt mõjutas oluliselt see, et toorkala hind tõusis järsult tingituna pandeemia piirangute kiirest leevenemisest, kuid samas Soomes müüdavate kalatoodete hinnad olid kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli oluliselt madalam. See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud müüma osasid tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastamise töölt sealse tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute lõpetamisest.

Kui leida midagi positiivset, siis kontserni rahavoog äritegevusest oli positiivne 2 miljonit eurot ning perioodi rahavoog paranes 0.51 miljonit eurot.  Samuti vähenes ettevõtte netovõlg ning me suutsime vähendada lühiajaliste kohustuste määra. Samuti tegi meie kalakasvatusüksus parema tulemuse ning on meie Skandinaavia äri selgroog. Suurim probleem on siiani, et Eesti riik pole lubanud alustada suuremahulise kalakasvatusega, mistõttu jäi eelmisest perioodist saamata märkimisväärne tulu.

Väga tubli oli meie Shoti üksus, kuigi nende kasumlikkus ja käive vähenes pea 30%, suutis John Ross Jr lõpetada aasta 1,4 miljoni eurose EBITDAga. Samuti tuleb kiita meie Eesti üksust, kes hoolimata HoReCa turu äralangemisest, on suutnud kuust kuusse tõsta jaetoodete müüki Eestis

Ettevõtte töötajate arv vähenes aasta baasil ca 10%, kuid ilmselgelt ei vastanud Soome üksuse kulude vähenemine käibe ja marginaalide vähenemisele. Kokkuvõttes võib öelda, et Soome äriüksus on kogu probleemistiku alge.

PRFoodsi tegevuskava kriisist väljumisel on järgmine:

  1. Vähendada ettevõtte laenukoormust läbi positiivse EBITDA ja omakapitali tugevdamise.
  2. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Ellimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted.
  3. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis.
  4. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10,000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas.

Ettevõtte finantstabiilsus ei ole lihtne. Samas peame arvestama, et 11 miljonit ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on väga tugev ning ettevõte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme.  Eelmisel aastal olime sunnitud vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise olukorra tegevuse rahastamisel. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav. Alanud finantsaasta eesmärk on kasum ning kõik seda takistavad tegurid tuleb eemaldad.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR 2kv 2021  1kv 2021  4kv 2020  3kv 2020  2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019
Müügitulu 14,7 14,2 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3
Brutokasum 0,3 0,9 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6
EBITDA äritegevusest -1,0 -0,5 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7
EBITDA -0,7 -0,7 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5
EBIT -1,4 -1,4 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0
EBT -1,6 -1,8 -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8
Puhaskasum (-kahjum) -1,7 -1,8 -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6
Brutomarginaal 2,1% 6,6% 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4%
Äritegev. EBITDA marginaal -7,0% -3,5% 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8%
EBITDA marginaal -4,8% -5,3% 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6%
EBIT marginaal -9,3% -9,9% 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0%
EBT marginaal -10,8% -12,5% -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9%
Puhaskasumi marginaal -11,6% -12,5% -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9%
Tegevuskulude suhtarv 15,4% 15,6% 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4%

BILANSS

mln EUR 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019
Netovõlgnevus 20,9 21,4 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8
Omakapital 15,8 17,6 18,6 18,5 19,8 21,6 23,3
Käibekapital -2,9 -5,0 -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 -3,5
Varad 55,3 54,5 57,5 57,4 57,1 56,9 60,5
Likviidsuskordaja 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x
Omakapitali suhtarv 28,6% 32,4% 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% 38,5%
Finantsvõimendus 56,9% 54,9% 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3%
Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x
Netovõlg / EBITDA äriteg -16,9x -55,3x 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x
Omakapitali tootlus -28,7% -23,8% -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% -3,2%
Varade tootlus -9,1% -8,4% -7,8% -2,4% -3,2% -2,1% -1,2%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.06.2021 30.06.2020
VARAD    
Raha ja ekvivalendid 2 500 2 276
Nõuded ja ettemaksed 3 295 3 578
Varud 5 691 7 884
Bioloogilised varad 4 795 4 249
Käibevara kokku 16 281 17 987
     
Edasilükkunud tulumaksuvara 21 54
Pikaajalised finantsinvesteeringud 302 232
Materiaalne põhivara 15 236 16 179
Immateriaalne vara 23 457 22 672
Põhivara kokku 39 016 39 137
VARAD KOKKU 55 297 57 124
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Intressikandvad kohustused 6 396 10 611
Võlad ja ettemaksed 12 530 11 132
Sihtfinantseerimine 207 211
Lühiajalised kohustused kokku 19 133 21 954
     
Intressikandvad kohustused 16 988 12 368
Võlad ja ettemaksed 723 190
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 868 1 920
Sihtfinantseerimine 746 873
Pikaajalised kohustused kokku 20 325 15 351
KOHUSTUSED KOKKU 39 458 37 305
     
Aktsiakapital 7 737 7 737
Ülekurss 14 198 14 007
Oma aktsiad -390 -390
Kohustuslik reservkapital 51 51
Realiseerimata kursivahed 583 -366
Jaotamata kasum (kahjum) -6 682 -1 654
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 15 497 19 385
Mittekontrolliv osalus 342 434
OMAKAPITAL KOKKU 15 839 19 819
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 55 297 57 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 4kv 2020/2021 4kv 2019/2020 12k 2020/2021 12k 2019/2020
Müügitulud 14 740 15 101 58 692 78 292
Müüdud kaupade kulu -14 437 -14 412 -53 717 -68 710
Brutokasum 303 689 4 975 9 582
         
Tegevuskulud -2 264 -2 107 -9 468 -10 509
  Turundus- ja müügikulud -1 499 -1 387 -6 389 -7 060
  Üldhalduskulud -765 -720 -3 079 -3 449
Muud äritulud/-kulud 146 211 309 519
Bioloogiliste varade ümberhindlus 441 239 311 -291
Ärikasum (-kahjum) -1 374 -968 -3 873 -699
  Finantstulud/-kulud -223 -254 -1 031 -1 062
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -1 597 -1 222 -4 904 -1 761
  Tulumaks -110 -47 -216 -134
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 707 -1 269 -5 120 -1 895
         
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:        
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 697 -1 254 -5 028 -1 718
Väikeaktsionäridele kuuluv osa -10 -15 -92 -177
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -1 707 -1 269 -5 120 -1 895
         
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:        
Valuutakursi vahed -100 -117 949 -152
Kokku koondkasum (-kahjum) -1 807 -1 386 -4 171 -2 047
         
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:        
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 797 -1 371 -4 079 -1 870
Väikeaktsionäridele kuuluv osa -10 -15 -92 -177
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 807 -1 386 -4 171 -2 047
         
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,03 -0,13 -0,04
         
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,03 -0,13 -0,04

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee

  • PRF_vahearuanne_12k2020_2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *