Nordic Fibreboard AS 2021. aasta II kvartali ja 6 kuu

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2021. majandusaasta teise kvartali tulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2021. aasta 2. kvartalis 2,58 miljonit eurot (2020 2. kvartalis 2,48 miljonit eurot). Müügitulu tõusu põhjuseks 2021. aasta 2. kvartalis oli elavnemine ehitussektoris, mis tõi kaasa suurenenud nõudluse ehitusmaterjalide järele. Puitkiudplaadi müügitulu 2021. aasta 2. kvartalis oli 2,51 miljonit eurot (2020 2. kvartalis 2,43 miljonit eurot). Kinnisvarahalduse müügitulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 2021. aasta 2. kvartalis 64 tuhat eurot, mis oli 45% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2020 2 kv. 44 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi müügitulu 2021. aasta 2. kvartalis puudus, kuna Skano Furniture lõpetas aktiivse tegevuse 2020. aasta alguses, kui toimusid ka viimased allahindluskampaania müügid, millest saadi 2020 aasta 2. kvartalis müügitulu 8 tuhat eurot.

Kontserni EBITDA oli 2021. aasta 2. kvartalis positiivne 502 tuhat eurot (2020 2. kv: positiivne 347 tuhat eurot), millest kiudplaadi segmendi EBITDA oli 497 tuhat eurot (2020  2. kv: 342 tuhat eurot). 2021. aasta 2. kvartalis saadi erakorralist finantstulu 257 tuhat eurot börsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Trigon Property Development AS aktsiatelt nende akstiahinna tugeva tõusu tõttu. Kontserni puhaskasum oli 2021. aasta 2. kvartalis 606 tuhat eurot (2020 2. kv: puhaskasum  194 tuhat eurot).

Menetluses on Skano Furiture OÜ likvideerimisprotsess (meie varasem mööbli jaemüügi üksus), mistõttu oli mööbli jaemüügi 2021. aasta 2. kvartali tulemuseks kasum 485 tuhat eurot, millest põhiosa 471 tuhat eurot tulenes kontsernisiseste kohustuste mahakandmisest ning on konsolideeritud aruandes ellimineeritud (vaata allolevat tabelit: Kasum ärisegmentide lõikes).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜGITULU ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

 tuh EUR II kv 2021 II kv 2020 6k 2021 6k 2020
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 513 2 426 5 269 5 517
Kinnisvara haldamine 64 44 153 113
Mööbli jaemüük 0 8 0 55
Elimineerimine 0 0 0 (0)
KOKKU 2 576 2 479 5 422 5 685

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR II kv 2021 II kv 2020 6k 2021 6k 2020
EBITDA ärisegmentide lõikes:        
Kiudplaadi tootmine ja müük 497 342 993 88
Mööbli jaemüük 485* 8 474* (39)
Kinnisvara haldamine (9) (1) (1) (3)
Elimineerimine (471)* (2) (480)* (9)
Kokku EBITDA 502 347 986 37
Põhivara kulum ja amortisatsioon (123) (135) (256) (287)
Kokku ÄRIKASUM (-KAHJUM) 379 212 730 (250)
Neto finantstulud (kulud) 227** (18) 427** (90)
PUHASKASUM (-KAHJUM) 606 194 1 157 (340)

* Sisaldab 2021. aasta 2. kvartalis mööbli jaemüügis Skano Furniture OÜ likvideerimise tõttu kontsernisiseste kohustuste mahakandmisest saadud muud äritulu summas 485 tuhat eurot.

**Sisaldab finantstulu 2021. aasta 2. kvartalis 257 tuhat eurot ja t 2021. aasta 6 kuu jooksul 482 tuhat euro, mis on saadud Nordic Fibreboard Ltd OÜ omanduses olevate kinnisvara-arendusettevõtte Trigon Property Development AS aktsiate ümberhindlusest.

NORDIC FIBREBOARD LTD: Kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2021. aasta 2. kvartalis 2,51 miljonit eurot (2020 2. kv: 2,43 miljonit eurot). Müügitulu tõusu põhjuseks oli üleüldine elavnemine ehitussektoris 2021 aastal, mis tõi kaasa suurenenud nõudluse ehitusmaterjalide järele. Suurenenud nõudlus on toonud kaasa Pärnu tehase täiel võimsusel töötamise ning prioriteediks on peamiste klientide, milleks on Põhjamaad, Baltkumi  ja Venemaa, tellimused. Seetõttu on Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika tellimused edasi lükatud, kuna oma võimsuse suunamisega kohalikule turule ei ole me nende piirkondade klientidele suutnud oma toodangut pakkuda.

2021. aasta 2. kvartali EBITDA oli 497 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 45 % (2020 1 kv: 342 tuhat eurot). Paranemine on saavutatud Pärnu tehase masinate täieliku kasutusvõimsuse rakendamiste tulemusel saavutatud efektiivsuse parendamise ning ehitusmaterjalide turul suurenenud nõudluse tulemusel.

Puitkiudplaadi 2021. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 603 tuhat eurot (2020 2 kv: puhaskasum 195 tuhat eurot). Tulemus sisaldab puidkiudplaadi osaluse väärtuse korrigeerimist Trigon Property Development AS-is summas 257 tuhat eurot.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2021 II kv 2020 6k 202 6k 2020
Euroopa Liit 2 094 2 115 4 253 4 856
Venemaa 381 276 814 486
Aasia 22 22 124 60
Lähis-Ida 0 6 0 45
Aafrika 0 0 46 34
Teised 16 7 32 36
Kokku 2 513 2 426 5 269 5 517

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: Kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud, 2021. aasta 2. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 64 tuhat eurot (2020. aasta 2. kvartalis 44 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2021. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 9 tuhat eurot (2020 2.kv: negatiivne 1 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse 2021. aasta 2. kvartali puhaskahjum oli 9 tuhat eurot (2020 2. kv: puhaskahjum 1 tuhat eurot).

Skano Furniture: Mööbli jaemüük

Skano Furniture lõpetas aktiivse tegevuse 31.01.2020, kui sulges kaks viimast mööblisalongi, seetõttu ei olnud ka mööbli jaemüügil 2021. aasta 2. kvartalis müügitulu (2020. aasta 2. kvartali müügitulu oli 8 tuhat eurot).

Mööbli jaemüügi EBITDA oli 2021. aasta 2. kvartalis positiivne 485 tuhat eurot, mis tulenes Skano Furniture OÜ likvideerimise alustamise tõttu Skano Furniture OÜ-s emaettevõttele ning teise samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale ettevõttele olnud kohustuste maha kandmisest summas 489 tuhat eurot (2020. 2. kv EBITDA: positiivne 8 tuhat eurot).  2021. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 485 tuhat eurot (2020. 2 kv: puhaskasum 7 tuhat eurot).

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2021 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,1 miljonit eurot (30.06.2020: 8,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.06.2021 4,3 miljonit eurot (30.06.2020: 6,9 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele on 0,5 miljonit eurot (30.06.2020: 1,6 miljonit eurot) ja  laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 30.06.2021 (30.06.2020: 4,5 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,0 miljonit eurot seisuga 30.06.2021 (30.06.2020: 1,2 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2021 0,5 miljonit eurot (30.06.2020 0,4 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.06.2021 oli 6,6 miljonit eurot (30.06.2020 seisuga 6,5 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 6 kuu jooksul 2021. aastal oli raha sissevool summas 110 tuhat eurot (2020 6 kuud: raha sissevool summas 104 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2021. aasta 6 kuu jooksul raha väljavool summas 58 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 53 tuhat eurot 2020. aasta 6 kuud. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2021. aasta 6 kuu kestel raha väljavool summas 40 tuhat eurot (2020 6 kuud: raha väljavool 53 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2021. aasta 6 kuu raha sissevool summas 12 tuhat eurot (2020 6 kuud: raha väljavool 2 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Nõudlus puitkiudplaatide järele on jätkuvalt tugev, mis peegeldab kasvu ehitusmaterjalide turul ja näitab klientide teadlikkuse suurenemist pehme tihedusega puitkiudplaadite roheliste omaduste kohta, mida Nordic Fibreboard Ltd toodab.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Loodatakse, et Suur-Jõe 48 maatükil hetkel käimasolev elamuarenduse detailplaneeringu taotlus jõuab järgmise paari kuu jooksul edukalt lõpuni.

TÖÖTAJAD

Seisuga 30.06.2021 töötas Kontsernis 93 inimest (97 inimest 30.06.2020 seisuga võrreldes). Töötajate keskmine arv oli 2021 2. kvartalis 93 (2. kvartalis 2020: 116).

2021. aasta esimese kuue kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 1,0 miljonit eurot (2020 esimese kuue kuu jooksul 1,1 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 110 tuhat eurot 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul ning 104 tuhat eurot võrreldes 2020. aasta esimese kuue kuuga.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR        
Kasumiaruanne II kv 2021 II kv 2020 6k 2021 6k 2020
Müügitulu 2 576 2 479 5 422 5 685
EBITDA 502 347 986 37
EBITDA rentaablus 19% 14% 18% 1%
Ärikasum/-kahjum (EBIT) 378 211 730 (250)
Ärirentaablus (EBIT rentaablus) 15% 9% 13% (4%)
Puhaskasum/-kahjum 606 194 1 157 (340)
Puhasrentaablus 24% 8% 21% (6%)
         
Bilanss 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019
Koguvarad 8 140 7 650 8 077 9 045
Koguvarade puhasrentaablus 14% 14% (4%) (12%)
Omakapital 3 805 2 648 1 222 1 542
Omakapitali puhasrentaablus 30% 41% (28%) (73%)
Võlakordaja 53% 65% 85% 83%
         
Aktsia 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019
Aktsia viimane hind (EUR)* 1,74 0,45 0,32 0,41
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,26 0,24 (0,08) (0,31)
Hind-tulu (PE) suhtarv 6,77 1,89 (4,26) (1,32)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,85 0,59 0,27 0,34
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 2,06 0,76 1,19 1,20
Turukapitalisatsioon tuh EUR 7 828 2 025 1 449 1 845
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus (EBIT rentaablus) = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku
*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 38 26 5 7
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 977 794 1 175 1 394
Varud (Lisa 4) 526 544 443 894
         
Kokku käibevarad 1 541 1 364 1 623 2 296
         
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 136 1 134 1 125 1 121
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 8) 933 451 414 397
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 4 527 4 695 4 902 5 212
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 3 6 12 19
Kokku põhivarad 6 599 6 286 6 454 6 749
         
Kokku varad 8 140 7 650 8 077 9 045
         
Võlakohustised (Lisas 9) 70 756 4 462 4 547
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 927 1 574 2 158 2 665
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 9 18 9 20
Kokku lühiajalised kohustised 1 006 2 348 6 629 7 232
         
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 3 168 2 493 47 92
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 161 161 179 179
Kokku pikaajalised kohustised 3 329 2 654 226 271
Kokku kohustised 4 335 5 002 6 855 7 503
         
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 450 2 699 2 699
Ülekurss 0 0 0 364
kohustuslik reservkapital 0 0 0 288
Muud reservid 0 0 104 84
Jaotamata kasum (kahjum) 3 355 2 198 (1 582) (1 894)
Kokku omakapital 3 805 2 648 1 222 1 542
         
Kokku kohustised ja omakapital 8 140 7 650 8 077 9 045

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 27.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR II kv 2021 II kv 2020 6k 2021 6k 2020
Müügitulu (Lisa 14) 2 576 2 479 5 422 5 685
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 750 1 798 3 729 4 617
Brutokasum 826 681 1 693 1 068
         
Turustuskulud (Lisa 16) 298 306 640 733
Üldhalduskulud (Lisa 17) 142 129 314 304
Muud äritulud (Lisa 19) 1 1 3 2
Muud ärikulud (Lisa 19) 8 35 12 283
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11) 379 212 730 (250)
         
Finantstulud (Lisa 20) 257 36 483 37
Finantskulud (Lisa 20) 30 54 56 127
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 606 194 1 157 (340)
         
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) 606 194 1 157 (340)
         
Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,13 0,04 0,26 (0,08)
Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 13) 0,13 0,04 0,26 (0,08)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 27.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
[email protected]

  • Nordic Fibreboard Vahearuanne 2021 2.kvartal ja 6 kuud_EST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *